خدمات

توزيع نيروي برق

عنوان خدمت

روش ارائه


درخواست انشعاب جدید


تعاملی


درخواست افزایش


تعاملی


درخواست کاهش


تعاملی


درخواست تفکیک و ادغام


تعاملی


اصلاح سرویس انشعاب


تراکنشی


وصل مجدد انشعاب


تراکنشی


قطع موقت انشعاب


تراکنشی


تغییر مکان داخلی


تراکنشی


نصب مجدد انشعاب


تراکنشی


جمع آوری موقت انشعاب


تراکنشی


جمع آوری دائم انشعاب


تراکنشی


آزمایش کنتور


تراکنشی


تغییر نام مشترک


تراکنشی


درخواست اصلاح نام


تراکنشی


درخواست اصلاح اطلاعات


تراکنشی


درخواست تغییر تعرفه


تراکنشی


صدور قبض المثنی


تراکنشی


محاسبه صورتحساب براساس خود اظهاری


تراکنشی


درخواست بررسی صورتحساب


تراکنشی


درخواست تسویه حساب


تراکنشی


سوابق پرداخت مشترک


تراکنشی


سوابق مصرف و صورتحساب مشترک


تراکنشی


پرداخت قبوض


تراکنشی

 

قبض سبز (نمایش و پرداخت قبوض)

 

تراکنشی


شکایات و پیشنهادات


تراکنشی


اطلاع رسانی خاموشی


اطلاع رسانی


تعرفه های برق مصرفی


اطلاع رسانی


آئین نامه


اطلاع رسانی


هزینه های برقراری انشعاب


اطلاع رسانی


هزینه های سایر خدمات


اطلاع رسانی

 

 

 

 

امام خميني

رهبري

خامنه اي

رئيس جمهور

دولت
اوقات شرعي

آمار بازديد
کل بازدید کنندگان : 171600
بازدید کنندگان امروز : 288
بازدید کنندگان این صفحه : 8745
بازدید کنندگان آنلاین : 9
مدت زمان تولید صفحه : 0/5625