خدمات

آب و فاضلاب


عنوان خدمت

روش ارائهروند فروش انشعاب آب و فاضلاب

اطلاع رسانیمحاسبه حق انشعاب آب غیر مسکونی

اطلاع رسانیمحاسبه حق انشعاب آب مسکونی

اطلاع رسانیمحاسبه حق انشعاب فاضلاب مسکونی

اطلاع رسانیهزینه تغییر نام-تغییر محل و استعلام محضر

اطلاع رسانیهزینه نصب کنتور

اطلاع رسانیدانلود فرم ها

اطلاع سانیروند استعلام محضر

اطلاع سانیروند اصلاح آدرس

اطلاع سانیروند تست کنتور

اطلاع سانیروند تعویض کنتور خراب

اطلاع سانیروند تغییر قطر انشعاب

اطلاع سانیروند تغییر کاربری

اطلاع سانیروند تغییر محل کنتور

اطلاع سانیروند تغییر نام مالک

اطلاع سانیروند تفکیک واحد

اطلاع سانیانشعاب فاضلاب

تراکنشیبرقراری مجدد

تراکنشیپرداخت الکترونیک

تراکنشیتست کنتور

تراکنشیتعداد واحد

تراکنشیتعویض کنتور / خرابی کنتور

تراکنشیتغییر آدرس

تراکنشیتغییر کاربری

تراکنشیتغییر نام

تراکنشیجابجایی کنتور

تراکنشیجمع آوری انشعاب

تراکنشیخرید انشعاب آب / فاضلاب

تراکنشیدرخواست استعلام محضر

تراکنشیدرخواست تغییر قطر

تراکنشیشکایت

تراکنشیکنتور فرعی

تراکنشیاعلام شماره کنتور برای مشترکین درب بسته

تعاملی


 

 
امام خميني

رهبري

خامنه اي

رئيس جمهور

دولت
اوقات شرعي

آمار بازديد
کل بازدید کنندگان : 131337
بازدید کنندگان امروز : 76
بازدید کنندگان این صفحه : 1965
بازدید کنندگان آنلاین : 1
مدت زمان تولید صفحه : 0/3437