خدمات

توزيع نيروي برق

 

گروه خدمت عنوان خدمت روش ارائه
سایر دریافت شناسه قبض
(از طریق رمز رایانه ، پرونده ، شماره بدنه کنتور یا شناسایی)
تراکنشی
پرداخت قبوض تراکنشی
قبض سبز (نمایش و پرداخت قبوض) تراکنشی
تعرفه های برق مصرفی اطلاع رسانی
آئین نامه اطلاع رسانی
هزینه های برقراری انشعاب اطلاع رسانی
هزینه های سایر خدمات اطلاع رسانی
ارائه خدمات صورتحساب قبض به مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق(13031465000) تسویه حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق تراکنشی
تسویه بدهی مشترکین شرکت های توزیع  نیروی برق تراکنشی
تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه انشعاب آمپری شرکت های توزیع نیروی برق تراکنشی
صدور قبض المثنی برای مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق تراکنشی
درخواست بررسی صورت حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق تراکنشی
مشاهده سوابق مصارف و صورت حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق تراکنشی
مشاهده سوابق پرداخت مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق تراکنشی
مشاهده قبوض برق سازمان ها و ادارات تراکنشی
خوداظهاری مصرف برق مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق تراکنشی
ارائه خدمات مربوط به انشعاب  مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق(13031466000) درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق تراکنشی
درخواست تغییر مکان داخلی لوازم اندازه‌گیری انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق تراکنشی
درخواست نصب مجدد انشعاب  مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق تراکنشی
درخواست جمع آوری موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق تراکنشی
درخواست جمع آوری دائم انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق تراکنشی
درخواست اصلاح اطلاعات مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق تراکنشی
درخواست اصلاح نام مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق تراکنشی
درخواست تغییر نام مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق تراکنشی
درخواست آزمایش کنتور مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق تراکنشی
درخواست اصلاح سرویس انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق تراکنشی
درخواست قطع موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق تراکنشی
درخواست وصل مجدد انشعاب مشترکین  شرکت های توزیع نیروی برق تراکنشی
درخواست تعویض کنتور مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق تراکنشی
اصلاح اطلاعات - تلفن همراه تراکنشی
رسیدگی به درخواست انشعاب و تغییر آمپراژ مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق(13031467000) درخواست افزایش آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق تعاملی
درخواست کاهش آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق تعاملی
درخواست انشعاب آمپری از شرکت های توزیع نیروی برق تعاملی
درخواست تفکیک یا ادغام انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق تعاملی
درخواست واگذاری برق موقت از شرکت های توزیع نیروی  برق تعاملی
ارائه خدمات عمومی شرکت های توزیع برق(13031977000) ثبت خسارت وارده به شبکه برق تراکنشی
ثبت سرقت برق تراکنشی
ثبت خسارت وارده به مردم از شبکه های توزیع برق تراکنشی
درخواست رفع حریم برق تراکنشی
ایمن سازی تاسیسات برق(13031978000) درخواست رفع خطر از تاسیسات مخاطره آمیز برق تراکنشی
ارائه خدمات رفع خاموشی  و مشکلات فنی برق (13031980000) مشاهده برنامه خاموشی‌های از پیش تعیین شده برق تراکنشی
درخواست رفع خاموشی های مشترکین برق تراکنشی
درخواست رفع مشکل ولتاژ شبکه برق تراکنشی
درخواست رفع خاموشی معابر تراکنشی
ارائه گزارشات آماری شرکت های توزیع نیروی برق(13031981000) مشاهده گزارشات آماری برق تراکنشی
درخواست اطلاعات آماری برق تراکنشی
درخواست گزارش برآورد انرژی و بار تراکنشی
ارائه تسهیلات حمایتی شرکت های توزیع نیروی برق به تحقیقات، مقالات و کتابهای مرتبط(13081983000) درخواست وقت مشاوره تحقیقاتی از شرکت های توزیع نیروی برق تراکنشی
درخواست خدمات پیمانکاری حوزه برق(13011985000) ثبت اطلاعات خودروی پیمانکار حوزه برق تراکنشی
رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مراجعین حوزه توزیع نیروی برق(13031986000) ثبت مکاتبات مراجعین حوزه برق تراکنشی
ثبت شکایات مردمی در حوزه توزیع برق تراکنشی
بهینه سازی مصرف برق(13031987000) ثبت گزارشات مردمی در حوزه توزیع نیروی برق تراکنشی
امام خميني

رهبري

خامنه اي

رئيس جمهور

دولت
اوقات شرعي

آمار بازديد
کل بازدید کنندگان : 512696
بازدید کنندگان امروز : 100
بازدید کنندگان این صفحه : 62308
بازدید کنندگان آنلاین : 2
مدت زمان تولید صفحه : 0/5469