خدمات

آب منطقه اي

نام خدمت

نوع خدمت

حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش‌های مصرف

اطلاع رسانی

حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش‌های مصرف

تعاملي و تراكنشي

حفر گمانه آزمایشی

اطلاع رسانی

حفر گمانه آزمایشی

تعاملي و تراكنشي

استقرار و ترخیص دستگاه حفاری

اطلاع رسانی

استقرار و ترخیص دستگاه حفاری

تعاملي و تراكنشي

حفر چاه به جای چاه

اطلاع رسانی

حفر چاه به جای چاه

تعاملي و تراكنشي

مجوز نصب منصوبات چاه برای کلیه بخش‌های مصرف (کشاورزی، صنعتی، شرب و سایر مصارف)

اطلاع رسانی

مجوز نصب منصوبات چاه برای کلیه بخش‌های مصرف (کشاورزی، صنعتی، شرب و سایر مصارف)

تعاملي و تراكنشي

مجوز تغییر قدرت منصوبات

اطلاع رسانی

مجوز تغییر قدرت منصوبات

تعاملي و تراكنشي

صدور پروانه کف شکنی

اطلاع رسانی

صدور پروانه کف شکنی

تعاملي و تراكنشي

صدور مجوز تحویل سوخت برای چاه‌های دیزلی

اطلاع رسانی

صدور مجوز تحویل سوخت برای چاه‌های دیزلی

تعاملي و تراكنشي

صدور مجوز چاه بجای قنات

اطلاع رسانی

صدور مجوز چاه بجای قنات

تعاملي و تراكنشي

صدور مجوز لایروبی قنات

اطلاع رسانی

صدور مجوز لایروبی قنات

تعاملي و تراكنشي

صدور مجوز ادامه پیشکاری قنات

اطلاع رسانی

صدور مجوز ادامه پیشکاری قنات

تعاملي و تراكنشي

پروانه حفر هواکش و گالری بغل کنی چاه

اطلاع رسانی

پروانه حفر هواکش و گالری بغل کنی چاه

تعاملي و تراكنشي

صدور مجوز تغییر قطر چاه

اطلاع رسانی

صدور مجوز تغییر قطر چاه

تعاملي و تراكنشي

صدور مجوز افزایش / کاهش میزان بهره برداری چاه

اطلاع رسانی

صدور مجوز افزایش / کاهش میزان بهره برداری چاه

تعاملي و تراكنشي

برقی کردن چاه

اطلاع رسانی

برقی کردن چاه

تعاملي و تراكنشي

تغییر شرکت حفاری

اطلاع رسانی

تغییر شرکت حفاری

تعاملي و تراكنشي

رسیدگی به درخواست تامین آب واحدهای صنعتی و کشاورزی

اطلاع رسانی

رسیدگی به درخواست تامین آب واحدهای صنعتی و کشاورزی

تعاملي و تراكنشي

درخواست استعلام اعلام نظر در خصوص منابع آبی

اطلاع رسانی

درخواست استعلام اعلام نظر در خصوص منابع آبی

تعاملي و تراكنشي

رسیدگی به درخواست تخصیص آب برای پروژه های پرورش آبزیان

اطلاع رسانی

رسیدگی به درخواست تخصیص آب برای پروژه های پرورش آبزیان

تعاملي و تراكنشي

تعیین و اعلام حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها و آنهار طبیعی مرزی

اطلاع رسانی

تعیین و اعلام حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها و آنهار طبیعی مرزی

تعاملي و تراكنشي

صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای صنعتی

اطلاع رسانی

صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای صنعتی

تعاملي و تراكنشي

رسیدگی به درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای

اطلاع رسانی

رسیدگی به درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای

تعاملي و تراكنشي

رسیدگی به درخواست صدور مجوز بسته بندی آّب برای مصارف شرب

اطلاع رسانی

رسیدگی به درخواست صدور مجوز بسته بندی آّب برای مصارف شرب

تعاملي و تراكنشي

رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای کشاورزی

اطلاع رسانی

رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای کشاورزی

تعاملي و تراكنشي

رسیدگی به درخواست پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری

اطلاع رسانی

رسیدگی به درخواست پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری

تعاملي و تراكنشي

رسیدگی به درخواست مجوز نصب موتور (نصب منصوبات)

اطلاع رسانی

رسیدگی به درخواست مجوز نصب موتور (نصب منصوبات)

تعاملي و تراكنشي

بررسی درخواست تجدید پروانه و تمدید پروانه بهره برداری چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف)

اطلاع رسانی

بررسی درخواست تجدید پروانه و تمدید پروانه بهره برداری چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف)

تعاملي و تراكنشي

بررسی درخواست تمدید پروانه کف شکنی و تغییر محل

اطلاع رسانی

بررسی درخواست تمدید پروانه کف شکنی و تغییر محل

تعاملي و تراكنشي

بررسی درخواست تغییر نام صاحب پروانه حفر یا بهره برداری از چاه ( یا اصلاح پروانه بهره برداری )

اطلاع رسانی

بررسی درخواست تغییر نام صاحب پروانه حفر یا بهره برداری از چاه ( یا اصلاح پروانه بهره برداری )

تعاملي و تراكنشي

بررسی درخواست لایروبی چاه و کف شکنی چاه

اطلاع رسانی

بررسی درخواست لایروبی چاه و کف شکنی چاه

تعاملي و تراكنشي

بررسی درخواست تمدید مجوز لایروبی و کف شکنی چاه

اطلاع رسانی

بررسی درخواست تمدید مجوز لایروبی و کف شکنی چاه

تعاملي و تراكنشي

بررسی درخواست مجوز برای تغییر کاربری آب چاه

اطلاع رسانی

بررسی درخواست مجوز برای تغییر کاربری آب چاه

تعاملي و تراكنشي

بررسی درخواست چاه جایگزین قنات و چاه به جای چاه

اطلاع رسانی

بررسی درخواست چاه جایگزین قنات و چاه به جای چاه

تعاملي و تراكنشي

بررسی درخواست تغییر روش حفاری

اطلاع رسانی

بررسی درخواست تغییر روش حفاری

تعاملي و تراكنشي

بررسی درخواست صدور پروانه المثنی (کپی برابر اصل کردن تصویر مجوز اصلی)

اطلاع رسانی

بررسی درخواست صدور پروانه المثنی (کپی برابر اصل کردن تصویر مجوز اصلی)

تعاملي و تراكنشي

بررسی درخواست تمدید مجوز پیشکاری و لایروبی قنات

اطلاع رسانی

بررسی درخواست تمدید مجوز پیشکاری و لایروبی قنات

تعاملي و تراكنشي

بررسی درخواست تمدید مجوز حفر

اطلاع رسانی

بررسی درخواست تمدید مجوز حفر

تعاملي و تراكنشي

تعهد نامه انسداد چاه و حفر مجوز گمانه

اطلاع رسانی

تعهد نامه انسداد چاه و حفر مجوز گمانه

تعاملي و تراكنشي

بررسی درخواست برقی کردن چاه

اطلاع رسانی

بررسی درخواست برقی کردن چاه

تعاملي و تراكنشي

صدور کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق و تمدید آن

اطلاع رسانی

صدور کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق و تمدید آن

تعاملي و تراكنشي

بررسی درخواست تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری

اطلاع رسانی

بررسی درخواست تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری

تعاملي و تراكنشي

بررسی درخواست آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری

اطلاع رسانی

بررسی درخواست آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری

تعاملي و تراكنشي

بررسی درخواست بازرسی و رسیدگی به شکایات

اطلاع رسانی

بررسی درخواست بازرسی و رسیدگی به شکایات

تعاملي و تراكنشي

تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی و احدهای صنعتی و کشاورزی

اطلاع رسانی

تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی و احدهای صنعتی و کشاورزی

تعاملي و تراكنشي

تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی

اطلاع رسانی

تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی

تعاملي و تراكنشي

بررسی درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب

اطلاع رسانی

بررسی درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب

تعاملي و تراكنشي

بررسی درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری

اطلاع رسانی

بررسی درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری

تعاملي و تراكنشي

معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش آنها

اطلاع رسانی

معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش آنها

تعاملي و تراكنشي

بررسی درخواست تغییر نام پروانه بهره برداری آب سطحی (صنعتی،‌کشاورزی و آبزی پروری)

اطلاع رسانی

بررسی درخواست تغییر نام پروانه بهره برداری آب سطحی (صنعتی،‌کشاورزی و آبزی پروری)

تعاملي و تراكنشي

درخواست آزمایش پمپاژ

اطلاع رسانی

درخواست آزمایش پمپاژ

تعاملي و تراكنشي

 

امام خميني

رهبري

خامنه اي

رئيس جمهور

دولت
اوقات شرعي

آمار بازديد
کل بازدید کنندگان : 512684
بازدید کنندگان امروز : 88
بازدید کنندگان این صفحه : 2074
بازدید کنندگان آنلاین : 2
مدت زمان تولید صفحه : 0/5625